Warunki Korzystania — Evolution Elektronarzędzia Przejdź do treści

Warunki Korzystania

1. NASZE USŁUGI

Informacje dostarczane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub które podlegałoby wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju.

W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszych Usług, w tym całego kodu źródłowego, baz danych, funkcjonalności, oprogramowania, projektów stron internetowych, audio, wideo, tekstu, zdjęć i grafiki w Usługach (zwanych łącznie "Treścią"), a także zawartych w nich znaków towarowych, znaków usługowych i logo ("Znaki").

Nasza Treść i Znaki są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi (oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji) oraz traktatami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Treści i Znaki są udostępniane w Usługach lub za ich pośrednictwem "TAK JAK SĄ" wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku użytkownika.

Korzystanie z Usług

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków prawnych, w tym poniższej sekcji "DZIAŁANIA ZABRONIONE", udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na:

 • dostępu do Usług; oraz
 • pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której użytkownik uzyskał prawidłowy dostęp.

wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, żadna część Usług ani Treści lub Znaków nie może być kopiowana, powielana, agregowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przesyłana, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu komercyjnym bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Jeśli użytkownik chce korzystać z Usług, Treści lub Znaków w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, prosimy o skierowanie żądania na adres: pomoc@evolutionpowertools.com. Jeśli kiedykolwiek udzielimy użytkownikowi pozwolenia na publikowanie, powielanie lub publiczne wyświetlanie jakiejkolwiek części naszych Usług lub Treści, użytkownik musi zidentyfikować nas jako właścicieli lub licencjodawców Usług, Treści lub Znaków i upewnić się, że wszelkie informacje o prawach autorskich lub prawach własności pojawiają się lub są widoczne podczas publikowania, powielania lub wyświetlania naszych Treści.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Usług, Treści i Znaków, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

Jakiekolwiek naruszenie tych Praw Własności Intelektualnej będzie stanowić istotne naruszenie naszych Warunków Prawnych, a prawo użytkownika do korzystania z naszych Usług wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym.

Zgłoszenia i wkład użytkownika

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą sekcją oraz sekcją "DZIAŁANIA ZABRONIONE" przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług w celu zrozumienia (a) praw, jakie użytkownik nam przyznaje oraz (b) obowiązków, jakie na nim ciążą, gdy publikuje lub przesyła jakiekolwiek treści za pośrednictwem Usług.

Zgłoszenia: Przesyłając nam bezpośrednio jakiekolwiek pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Usług ("Zgłoszenia"), użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie na nas wszelkich praw własności intelektualnej do takich Zgłoszeń. Użytkownik zgadza się, że będziemy właścicielem takiego Zgłoszenia i będziemy uprawnieni do jego nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla użytkownika.

Wkład: Usługi mogą zapraszać użytkownika do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, w ramach których użytkownik może tworzyć, przesyłać, zamieszczać, wyświetlać, przesyłać, publikować, rozpowszechniać lub transmitować treści i materiały do nas lub za pośrednictwem Usług, w tym między innymi tekst, pisma, wideo, audio, zdjęcia, muzykę, grafikę, komentarze, recenzje, sugestie dotyczące oceny, informacje osobiste lub inne materiały ("Materiały"). Wszelkie Zgłoszenia, które są publikowane publicznie, będą również traktowane jako Wkład.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wkład może być widoczny dla innych użytkowników Usług i ewentualnie za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich.

Publikując Materiały, użytkownik udziela nam licencji (w tym na korzystanie z jego imienia i nazwiska, znaków towarowych i logo): Publikując jakikolwiek Wkład, użytkownik przyznaje nam nieograniczone, nieograniczone, nieodwołalne, wieczyste, niewyłączne, zbywalne, nieodpłatne, w pełni opłacone, ogólnoświatowe prawo i licencję do: używania, kopiowania, powielania, rozpowszechniania, sprzedaży, odsprzedaży, publikowania, nadawania, zmiany tytułu, przechowywania, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, przekształcania, tłumaczenia, sporządzania fragmentów (w całości lub w części) i wykorzystywania Wkładu użytkownika (w tym, bez ograniczeń, jego wizerunku, imienia i nazwiska oraz głosu) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, do przygotowywania dzieł pochodnych lub włączania do innych dzieł Wkładu użytkownika oraz do udzielania sublicencji na licencje udzielone w niniejszym punkcie. Wykorzystanie i dystrybucja mogą odbywać się w dowolnym formacie medialnym i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja obejmuje korzystanie przez nas z imienia i nazwiska użytkownika, nazwy spółki i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo oraz wizerunków osobistych i komercyjnych dostarczonych przez użytkownika.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, co publikuje lub przesyła: Przesyłając nam Materiały i/lub publikując Materiały za pośrednictwem dowolnej części Usług lub udostępniając Materiały za pośrednictwem Usług poprzez połączenie swojego konta za pośrednictwem Usług z dowolnym kontem w sieciach społecznościowych, użytkownik

  • potwierdza, że przeczytał i zgadza się z naszymi "ZAKAZANYMI DZIAŁANIAMI" i nie będzie publikować, wysyłać, publikować, przesyłać ani przekazywać za pośrednictwem Usług żadnych Materiałów ani publikować żadnych Materiałów, które są nielegalne, nękające, nienawistne, szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne, zastraszające, obraźliwe, dyskryminujące, zagrażające
  • seksualne, fałszywe, niedokładne, oszukańcze lub wprowadzające w błąd;
  • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzeka się wszelkich praw osobistych do wszelkich takich Materiałów i/lub Wkładu;
  • zagwarantować, że wszelkie takie Zgłoszenia i/lub Wkład są oryginalne lub że użytkownik posiada niezbędne prawa i licencje do przesyłania takich Zgłoszeń i/lub Wkładów oraz że jest w pełni upoważniony do przyznania nam wyżej wymienionych praw w odniesieniu do swoich Zgłoszeń i/lub Wkładów;

oraz

 • gwarantuje i oświadcza, że Zgłoszenia i/lub Materiały nie stanowią informacji poufnych.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Materiały i/lub Wkład i wyraźnie zgadza się zwrócić nam wszelkie straty, jakie możemy ponieść z powodu naruszenia przez użytkownika (a) niniejszego punktu, (b) praw własności intelektualnej osób trzecich lub (c) obowiązującego prawa.

Możemy usuwać lub edytować Treści użytkownika: Chociaż nie mamy obowiązku monitorowania jakichkolwiek Treści, mamy prawo do usuwania lub edytowania Treści w dowolnym momencie bez uprzedzenia, jeśli w naszej uzasadnionej opinii uznamy takie Treści za szkodliwe lub naruszające niniejsze Warunki prawne. W przypadku usunięcia lub edycji takich treści możemy również zawiesić lub wyłączyć konto użytkownika i zgłosić go odpowiednim organom.

Naruszenie praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek materiały dostępne w Usługach lub za ich pośrednictwem naruszają prawa autorskie, których jest właścicielem lub które kontroluje, powinien niezwłocznie zapoznać się z poniższą sekcją "NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH".

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) wszystkie przekazane przez użytkownika informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) użytkownik będzie utrzymywał dokładność takich informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizował takie informacje rejestracyjne; (3) użytkownik posiada zdolność do czynności prawnych i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków prawnych; (4) użytkownik nie jest osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której zamieszkuje; (5) użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Usług za pomocą zautomatyzowanych lub nieludzkich środków, czy to za pośrednictwem bota, skryptu lub w inny sposób; (6) użytkownik nie będzie korzystał z Usług w jakimkolwiek nielegalnym lub niedozwolonym celu; oraz (7) korzystanie z Usług nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji, mamy prawo zawiesić lub zamknąć konto użytkownika i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Usług może wymagać rejestracji użytkownika. Użytkownik zgadza się zachować swoje hasło w tajemnicy i będzie odpowiedzialny za wszelkie użycie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany nazwy użytkownika wybranej przez użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.

5. PRODUKTY

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych w Usługach. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a wyświetlacz elektroniczny może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produktów. Wszystkie produkty są dostępne w zależności od dostępności i nie możemy zagwarantować, że produkty będą dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnych produktów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • Discover
 • PayPal
 • Amazon Pay
 • Google Pay
 • Apple Pay
 • Przelewy24
 • Blik

Użytkownik zgadza się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Usług. Ponadto użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować informacje o koncie i płatności, w tym adres e-mail, metodę płatności i datę ważności karty płatniczej, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie dodany do ceny zakupów, jeśli uznamy to za wymagane. Możemy zmienić ceny w dowolnym momencie. Wszystkie płatności będą dokonywane w euro.

Użytkownik zgadza się uiścić wszystkie opłaty w cenach obowiązujących w danym momencie za zakupy oraz wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę, a także upoważnia nas do obciążenia wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami po złożeniu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do skorygowania wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli zażądaliśmy lub otrzymaliśmy już płatność.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego za pośrednictwem Usług. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej metody płatności i/lub zamówień, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego lub adresu wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

7. SUBSKRYPCJE

Fakturowanie i odnawianie

Subskrypcja będzie kontynuowana i automatycznie odnawiana, chyba że zostanie anulowana. Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie jego karty płatniczej bez konieczności uzyskania jego uprzedniej zgody na każdą cykliczną opłatę, aż do momentu anulowania przez niego danego zamówienia. Długość cyklu rozliczeniowego będzie zależeć od rodzaju planu subskrypcji wybranego podczas subskrypcji Usług.

Anulowanie

Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie, logując się na swoje konto. Anulowanie subskrypcji stanie się skuteczne z końcem bieżącego opłaconego okresu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub niezadowolenia z naszych Usług, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@evolutionpowertools.com.

Zmiany opłat

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w opłacie abonamentowej i będziemy informować użytkownika o wszelkich zmianach cen zgodnie z obowiązującym prawem.

8. POLITYKA ZWROTÓW

Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów należy zapoznać się z naszą Polityką zwrotów opublikowaną w Usługach.

9. DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Usługi. Usługi nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas wyraźnie zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Usług użytkownik zgadza się nie

 • Systematycznie pobierać danych lub innych treści z Usług w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbiorów, kompilacji, baz danych lub katalogów bez naszej pisemnej zgody.
 • Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób uzyskania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Usług związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Zawartości lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Usług i/lub Zawartości w nich zawartej.
 • Dyskredytować, szargać lub w inny sposób szkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Usługom.
 • Wykorzystywać jakichkolwiek informacji uzyskanych z Usług w celu nękania, znęcania się lub szkodzenia innym osobom.
 • Niewłaściwe korzystanie z naszych usług wsparcia lub składanie fałszywych zgłoszeń nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 • Korzystać z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.
 • Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub linków do Usług.
 • Przesyłanie lub przekazywanie (lub próba przesłania lub przekazania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie z Usług lub modyfikują, osłabiają, zakłócają lub ingerują w Usługi,
 • zmienia lub zakłóca korzystanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Usług.
 • Angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub używanie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 • Usuwać informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści.
 • Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę lub używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Przesyłanie lub przekazywanie (lub próba przesłania lub przekazania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przekazywania informacji, w tym między innymi przezroczyste formaty wymiany grafiki ("gify"), piksele 1 × 1, robaki internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako "oprogramowanie szpiegujące" lub "mechanizmy gromadzenia pasywnego" lub "pcm").
 • Zakłócanie, zakłócanie lub stwarzanie nadmiernego obciążenia dla Usług lub sieci lub usług połączonych z Usługami.
 • Nękanie, denerwowanie, zastraszanie lub grożenie naszym pracownikom lub agentom zaangażowanym w świadczenie jakiejkolwiek części Usług na rzecz użytkownika.
 • Podejmować prób obejścia jakichkolwiek środków Usług mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Usług lub jakiejkolwiek ich części.
 • Kopiowanie lub dostosowywanie oprogramowania Usług, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywanie, dekompilacja, dezasemblacja lub inżynieria wsteczna jakiegokolwiek oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Usług.
 • Z wyjątkiem przypadków wynikających ze standardowego użycia wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używać, uruchamiać, rozwijać lub rozpowszechniać jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów, w tym między innymi pająków, robotów, narzędzi do oszukiwania, skrobaków lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Usług, ani używać lub uruchamiać jakichkolwiek nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 • Korzystać z usług pośrednika lub agenta zakupów w celu dokonywania zakupów w ramach Usług.
 • Korzystania z Usług w sposób nieuprawniony, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Korzystać z Usług w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób korzystać z Usług i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
 • Korzystać z Usług w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 • Sprzedawać lub w inny sposób przekazywać swojego profilu.

10. WKŁAD GENEROWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Usługi mogą zapraszać użytkownika do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach oraz mogą zapewniać użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, przesyłania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub w Usługach, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć, grafiki, komentarzy, sugestii lub informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych łącznie "Wkładem"). Materiały mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług i stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie Przesyłane materiały mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Materiały, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Wkładu nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw osobistych osób trzecich.
 • Użytkownik jest twórcą i właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia na korzystanie i upoważnianie nas, Usług i innych użytkowników Usług do korzystania z jego Wkładu w dowolny sposób przewidziany w Usługach i niniejszych Warunkach prawnych.
 • Użytkownik posiada pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w swoich Wkładach na wykorzystanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Wkładów użytkownika w dowolny sposób przewidziany w Usługach i niniejszych Warunkach prawnych.
 • Materiały użytkownika nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
 • Materiały użytkownika nie stanowią niezamówionych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, piramid finansowych, łańcuszków, spamu, masowych wysyłek ani innych form nagabywania.
 • Treści użytkownika nie są obsceniczne, lubieżne, wyuzdane, brutalne, nękające, oszczercze, zniesławiające ani w inny sposób niewłaściwe (według naszej oceny).
 • Materiały użytkownika nie ośmieszają, nie wyszydzają, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie wykorzystują nikogo.
 • Wkład użytkownika nie jest wykorzystywany do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) jakiejkolwiek innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy osób.
 • Wkład użytkownika nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji ani zasad.
 • Wkład użytkownika nie narusza prywatności ani praw do wizerunku osób trzecich.
 • Treści użytkownika nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa dotyczących pornografii dziecięcej ani innych przepisów mających na celu ochronę zdrowia lub dobra małoletnich.
 • Wkład użytkownika nie zawiera żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Materiały użytkownika nie naruszają w żaden inny sposób postanowień niniejszych Warunków prawnych ani obowiązujących przepisów prawa ani regulacji, ani nie zawierają linków do materiałów naruszających te postanowienia.

Jakiekolwiek korzystanie z Usług z naruszeniem powyższych postanowień stanowi naruszenie niniejszych Warunków prawnych i może skutkować, między innymi, zakończeniem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z Usług.

11. LICENCJA NA WKŁAD

Publikując swoje Wkłady w dowolnej części Usług lub udostępniając Wkłady w Usługach poprzez połączenie swojego konta z Usług z dowolnym kontem w sieciach społecznościowych, użytkownik automatycznie przyznaje nam nieograniczone, nieograniczone, nieodwołalne, wieczyste, niewyłączne, zbywalne, wolne od tantiem, w pełni opłacone, ogólnoświatowe prawo i licencję do hostowania, używania, kopiowania, powielania, ujawniać, sprzedawać, odsprzedawać, publikować, nadawać, retweetować, archiwizować, przechowywać, buforować, publicznie wykonywać, publicznie wyświetlać, przekształcać, tłumaczyć, transmitować, wyodrębniać (w całości lub w części) i rozpowszechniać takie Wkłady (w tym, bez ograniczeń, wizerunek i głos użytkownika) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, a także do przygotowywania dzieł pochodnych lub włączania do innych dzieł takich Wkładów oraz udzielania i autoryzowania sublicencji na powyższe. Wykorzystanie i dystrybucja mogą odbywać się w dowolnym formacie medialnym i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja ma zastosowanie do wszelkich form, mediów lub technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości i obejmuje korzystanie przez nas z imienia i nazwiska użytkownika, nazwy spółki i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo oraz wizerunków osobistych i komercyjnych dostarczonych przez użytkownika. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw osobistych do swojego Wkładu i gwarantuje, że w żaden inny sposób nie dochodzono praw osobistych do jego Wkładu.

Nie rościmy sobie żadnych praw własności do Wkładów użytkownika. Użytkownik zachowuje pełne prawo własności do wszystkich swoich Materiałów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z jego Materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub stwierdzenia zawarte we Wkładach udostępnianych przez użytkownika w jakimkolwiek obszarze Usług. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady do Usług i wyraźnie zgadza się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od jakichkolwiek działań prawnych przeciwko nam w związku z jego Wkładami.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego uznania, (1) edytować, redagować lub w inny sposób zmieniać wszelkie Wkłady; (2) zmieniać kategorie wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich miejscach w Usługach; oraz (3) wstępnie sprawdzać lub usuwać wszelkie Wkłady w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia.

Nie mamy obowiązku monitorowania Wkładu użytkownika.

12. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI

W ramach Usług możemy udostępniać użytkownikowi obszary umożliwiające zamieszczanie recenzji lub ocen. Publikując recenzję, użytkownik musi spełniać następujące kryteria: (1) użytkownik powinien mieć doświadczenie z recenzowaną osobą/podmiotem; (2) recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów ani obraźliwego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) recenzje nie powinny zawierać dyskryminujących odniesień opartych na religii, rasie, płci, pochodzeniu narodowym, wieku, stanie cywilnym, orientacji seksualnej lub niepełnosprawności; (4) recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) nie należy być powiązanym z konkurentami, jeśli publikuje się negatywne recenzje; (6) nie należy wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie można publikować żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie można organizować kampanii zachęcającej innych do publikowania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie mamy obowiązku sprawdzania recenzji ani ich usuwania, nawet jeśli ktoś uzna, że są one niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas zatwierdzane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek recenzję ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z jakiejkolwiek recenzji. Publikując recenzję, użytkownik niniejszym przyznaje nam wieczyste, niewyłączne, ogólnoświatowe, nieodpłatne, w pełni opłacone, podlegające cesji i sublicencjonowaniu prawo i licencję na powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przesyłanie za pomocą dowolnych środków, wyświetlanie, wykonywanie i/lub rozpowszechnianie wszystkich treści związanych z recenzją.

13. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W ramach funkcjonalności Usług, użytkownik może połączyć swoje konto z kontami online, które posiada u zewnętrznych dostawców usług (każde takie konto, "Konto Osoby Trzeciej") poprzez: (1) podanie danych logowania do Konta Osoby Trzeciej za pośrednictwem Usług; lub (2) umożliwienie nam dostępu do Konta Osoby Trzeciej, zgodnie z obowiązującymi warunkami, które regulują korzystanie z każdego Konta Osoby Trzeciej. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do ujawnienia nam swoich danych logowania do Konta Osoby Trzeciej i/lub udzielenia nam dostępu do swojego Konta Osoby Trzeciej, bez naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek warunków regulujących korzystanie z odpowiedniego Konta Osoby Trzeciej oraz bez zobowiązywania nas do uiszczania jakichkolwiek opłat lub poddawania nas jakimkolwiek ograniczeniom użytkowania nałożonym przez zewnętrznego dostawcę usług Konta Osoby Trzeciej. Udzielając nam dostępu do Kont Osób Trzecich, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (1) możemy uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (w stosownych przypadkach) wszelkie treści dostarczone przez użytkownika i przechowywane na jego Koncie Osoby Trzeciej ("Treści w sieciach społecznościowych"), tak aby były one dostępne w Usługach i za ich pośrednictwem za pośrednictwem konta użytkownika, w tym między innymi wszelkie listy znajomych oraz (2) przyjmujemy do wiadomości, że (1) możemy uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (w stosownych przypadkach) wszelkie treści, które użytkownik dostarczył i przechowuje na swoim Koncie Osoby Trzeciej ("Treści w sieciach społecznościowych"), i przechowywać (w stosownych przypadkach) wszelkie treści dostarczone przez użytkownika i przechowywane na jego koncie osoby trzeciej ("Treści sieci społecznościowej"), aby były dostępne w Usługach i za ich pośrednictwem za pośrednictwem konta użytkownika, w tym między innymi wszelkie listy znajomych, oraz (2) możemy przesyłać i otrzymywać z konta osoby trzeciej dodatkowe informacje w zakresie, w jakim użytkownik zostanie o tym powiadomiony, gdy połączy swoje konto z kontem osoby trzeciej. W zależności od wybranych przez użytkownika Kont Osób Trzecich i z zastrzeżeniem ustawień prywatności, które użytkownik ustawił na takich Kontach Osób Trzecich, informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które użytkownik publikuje na swoich Kontach Osób Trzecich, mogą być dostępne na koncie użytkownika w Usługach i za jego pośrednictwem.

Należy pamiętać, że jeśli Konto Osoby Trzeciej lub powiązana usługa stanie się niedostępna lub nasz dostęp do takiego Konta Osoby Trzeciej zostanie zakończony przez zewnętrznego dostawcę usług, wówczas Zawartość Sieci Społecznościowej może nie być już dostępna w Usługach i za ich pośrednictwem. Użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia połączenia między swoim kontem w Usługach a kontami osób trzecich w dowolnym momencie.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE RELACJA UŻYTKOWNIKA Z PODMIOTEM ZEWNĘTRZNYM

USŁUGODAWCAMI POWIĄZANYMI Z KONTAMI OSÓB TRZECICH PODLEGAJĄ WYŁĄCZNIE UMOWIE (UMOWOM) UŻYTKOWNIKA Z TAKIMI ZEWNĘTRZNYMI USŁUGODAWCAMI. Nie dokładamy żadnych starań, aby sprawdzać jakiekolwiek Treści w sieciach społecznościowych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi pod kątem dokładności, legalności lub nienaruszania praw, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści w sieciach społecznościowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy uzyskać dostęp do książki adresowej e-mail użytkownika powiązanej z kontem osoby trzeciej oraz do listy kontaktów użytkownika przechowywanej na urządzeniu mobilnym lub tablecie użytkownika wyłącznie w celu identyfikacji i informowania użytkownika o tych kontaktach, które również zarejestrowały się w celu korzystania z Usług. Użytkownik może dezaktywować połączenie między Usługami a kontem osoby trzeciej, kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych kontaktowych lub za pośrednictwem ustawień konta (jeśli dotyczy). Podejmiemy próbę usunięcia wszelkich informacje przechowywane na naszych serwerach, które zostały uzyskane za pośrednictwem takiego Konta Osoby Trzeciej, z wyjątkiem nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego, które zostaną powiązane z kontem użytkownika.

14. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Usługi mogą zawierać (lub użytkownik może otrzymać za pośrednictwem Witryny) łącza do innych witryn internetowych ("Witryny internetowe osób trzecich"), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do osób trzecich lub od nich pochodzące ("Treści osób trzecich"). Takie Witryny internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny internetowe osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Usług, ani za jakiekolwiek Treści osób trzecich publikowane, dostępne za pośrednictwem lub instalowane z Usług, w tym za treść, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki w zakresie prywatności lub inne zasady lub zawarte w Witrynach internetowych osób trzecich lub Treściach osób trzecich. Włączenie, linkowanie lub zezwolenie na korzystanie lub instalację jakichkolwiek Witryn internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek Treści osób trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia lub poparcia przez nas. Jeśli użytkownik zdecyduje się opuścić Usługi i uzyskać dostęp do Witryn internetowych osób trzecich lub użyć lub zainstalować Treści osób trzecich, robi to na własne ryzyko i powinien mieć świadomość, że niniejsze Warunki prawne nie mają już zastosowania.

Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której przechodzi z Usług lub odnoszącymi się do wszelkich aplikacji używanych lub instalowanych z Usług. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią osobą trzecią. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie popieramy produktów lub usług oferowanych na Stronach internetowych osób trzecich, a użytkownik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług. spowodowanych zakupem takich produktów lub usług. Ponadto użytkownik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika lub szkody wyrządzone użytkownikowi w związku z lub wynikające w jakikolwiek sposób z Treści osób trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu z Witrynami osób trzecich.

15. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Usług pod kątem naruszeń niniejszych Warunków prawnych; (2) podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki prawne, w tym między innymi do zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie wykonalnym) dowolnego Wkładu użytkownika lub dowolnej jego części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia z Usług lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są zbyt obszerne. (5) w inny sposób zarządzać Usługami w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Usług.

16. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: https://de-shop.evolutionpowertools.com/pages/datenschutzrichtlinien-evolution. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków prawnych. Informujemy, że

Usługi są hostowane w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług z jakiegokolwiek innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy prawa lub inne wymogi regulujące gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów prawa w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce, wówczas poprzez dalsze korzystanie z Usług użytkownik przekazuje swoje dane do Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Polski oraz wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie i przetwarzanie swoich danych w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce.

17. NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że jakikolwiek materiał dostępny w Usługach lub za ich pośrednictwem narusza prawa autorskie, których jest właścicielem lub które kontroluje, powinien niezwłocznie powiadomić nas o tym, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej (Powiadomienie"). Kopia Powiadomienia zostanie wysłana do osoby, która opublikowała lub przechowuje materiał wskazany w Powiadomieniu. Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku podania w Powiadomieniu nieprawdziwych informacji. W związku z tym, jeśli użytkownik nie ma pewności, że materiały znajdujące się w Usługach lub do których łącza znajdują się w Usługach naruszają jego prawa autorskie, użytkownik powinien najpierw rozważyć skontaktowanie się z prawnikiem"

18. OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

Niniejsze Warunki prawne pozostają w pełnej mocy podczas korzystania przez użytkownika z Usług. NIE OGRANICZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, BEZ POWIADOMIENIA I BEZ PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

USŁUG (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKIEGOKOLWIEK OŚWIADCZENIA, GWARANCJI LUB ZOBOWIĄZANIA ZAWARTEGO W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA W USŁUGACH LUB USUNĄĆ JEGO KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE OPUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

W przypadku zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu, użytkownikowi zabrania się rejestrowania i tworzenia nowego konta pod swoim imieniem i nazwiskiem, fałszywym lub zapożyczonym imieniem i nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem jakiejkolwiek strony trzeciej, nawet jeśli użytkownik działa w imieniu strony trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazów sądowych.

19. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Usług w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszych Usługach. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia całości lub części Usług bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

Nie możemy zagwarantować, że Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy lub konieczność przeprowadzenia konserwacji związanej z Usługami, co może skutkować przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, korekty, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Usług w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich podczas przestoju lub przerwania świadczenia Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Prawnych nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Usług lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wersji w związku z nimi.

20. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem francuskim, a zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeśli użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w UE i jest konsumentem, przysługuje mu dodatkowo ochrona zapewniana przez obowiązujące przepisy prawa w kraju zamieszkania. Użytkownik i Evolution Power Tools SAS wyrażają zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Bordeaux, co oznacza, że użytkownik może wystąpić z roszczeniem w celu obrony swoich praw ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków prawnych we Francji lub w innym kraju. Warunków prawnych we Francji lub w kraju UE, w którym użytkownik mieszka.

21. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami prawnymi (każdy z nich zwany "Sporem", a łącznie "Sporami") wniesionych przez użytkownika lub przez nas (indywidualnie, "Strona", a łącznie "Strony"), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania wszelkich Sporów (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony przez jedną ze Stron.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające ze stosunków między Stronami niniejszych Warunków Prawnych będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Regulaminem Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażu z siedzibą w Strasburgu, które obowiązują w momencie złożenia wniosku o arbitraż i których przyjęcie stanowi akceptację niniejszej klauzuli. Siedzibą arbitrażu będzie Sheffield, Wielka Brytania. Językiem postępowania będzie język angielski. Właściwymi przepisami prawa materialnego jest prawo Wielkiej Brytanii.

Ograniczenia

Strony uzgadniają, że arbitraż będzie ograniczony do Sporu pomiędzy Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) żaden arbitraż nie może być łączony z jakimkolwiek innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do arbitrażu Sporu na podstawie pozwu zbiorowego lub wykorzystania procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wnoszenia Sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu "

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż Sporu objętego częścią niniejszego postanowienia uznaną za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki Spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd. zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w ramach sądów wymienionych powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

22. KOREKTY

W Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Usługach w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

23. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z

USŁUGAMI I KORZYSTANIEM Z NICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB

KOMPLETNOŚCI TREŚCI USŁUG LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB NIEŚCISŁOŚCI MATERIAŁÓW.

(2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH, (3) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH, LUB KORZYSTANIE Z NICH, (4) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH

(4) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z USŁUG, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB TYM PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG

PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ I/LUB (6) BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG.

NIE ZAPEWNIAMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERŁĄCZAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE.

BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH, A MY NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB

USŁUG ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ NAJLEPSZĄ OCENĄ SYTUACJI I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

24. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRACONY ZYSK, UTRACONE PRZYCHODY, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK PRZECIWNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY

Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY PRZED POWSTANIEM JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY DZIAŁANIA. NIEKTÓRE PRAWA STANOWE USA I PRAWA MIĘDZYNARODOWE

NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI PRZEPISY TE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

25. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich członków zarządu, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami i wydatkami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikającymi z: (1) Wkładu użytkownika; (2) korzystania z Usług; (3) naruszenia niniejszych Warunków prawnych; (4) jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i gwarancji użytkownika określonych w niniejszych Warunkach prawnych; (5) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec jakiegokolwiek innego użytkownika Usług. wobec jakiegokolwiek innego użytkownika Usług, z którym użytkownik połączył się za pośrednictwem Usług. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na koszt użytkownika, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, w związku z którymi użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, przy naszej obrony przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zwolnieniu z odpowiedzialności, gdy tylko się o nich dowie.

26. DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać określone dane przekazywane przez użytkownika do Usług w celu zarządzania świadczeniem Usług, a także dane dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyła lub które odnoszą się do jakiejkolwiek czynności podjętej przez niego przy użyciu Usług. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy wobec niego żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do podejmowania działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

27. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Usług, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Usług, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentacji nieelektronicznej, lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż elektroniczny.

28. RÓŻNE

Niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w Usługach lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między nami a użytkownikiem. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków prawnych nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki prawne obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechanie działania spowodowane przyczynami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub lub część postanowienia niniejszych Warunków prawnych zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie uznana za oddzielną od niniejszych Warunków prawnych i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Pomiędzy użytkownikiem a nami nie powstaje stosunek joint venture, partnerstwa, zatrudnienia ani agencji. stosunek pracy ani stosunek agencyjny powstały między użytkownikiem a nami w wyniku niniejszych Warunków prawnych lub korzystania z Usług. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki prawne nie będą interpretowane przeciwko nam na podstawie ich sporządzenia. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich środków obrony, jakie może mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków prawnych.

Warunków prawnych oraz braku podpisania przez strony niniejszych Warunków prawnych.

29. KONTAKT Z NAMI

W celu rozpatrzenia skargi dotyczącej Usług lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Usług, prosimy o kontakt pod adresem:

Evolution Power Tools SAS
61 Avenue Lafontaine
Bordeaux 33560
Francja
Telefon: +48 22 208 6924
pomoc@evolutionpowertools.com