Niniejsze oświadczenie zostało opublikowane zgodnie z brytyjską Ustawą o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act) z 2015 r. Oświadczenie określa kroki dotyczące zapobiegania współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi podjęte przez Evolution Power Tools w ramach firmy i łańcucha dostaw. Jest to pierwsze oświadczenie wydane w sprawie zwalczania zagrożenia współczesnego niewolnictwa, ale jako organizacja zawsze podejmowaliśmy niezbędne kroki w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy Evolution Power Tools i naszego łańcucha dostaw są traktowani sprawiedliwie. Jako organizacja jesteśmy w pełni świadomi istnienia problemu współczesnego niewolnictwa na całym świecie. Według szacunków Global Slavery Index w 2016 roku współczesne niewolnictwo dotyczyło 40,3 mln osób. Jesteśmy zdania, że zawsze można zrobić więcej, by wyeliminować ten problem. Zdajemy sobie również sprawę, że termin „współczesne niewolnictwo“ obejmuje wiele różnych form niewolnictwa. Podjęliśmy niezbędne kroki, aby zapewnić, że zajmujemy się wszystkimi jego rodzajami.
 
1. Struktura organizacyjna
W ciągu 20 lat na rynku elektronarzędzi przemysłowych firma Evolution Power Tools wyrobiła sobie zasłużoną reputację i jest uznawana na całym świecie za lidera rynku stali i przemysłu wytwórczego. Firma Evolution Power Tools ma swoją siedzibę w Sheffield (Wielka Brytania), biura i centra dystrybucji w Davenport (USA), Bordeaux (Francja) i Szanghaju (Chiny) oraz sieć dystrybucji obejmującą dodatkowe 30 krajów na całym świecie. Nasze innowacyjne narzędzia są projektowane w Wielkiej Brytanii i produkowane przez naszych partnerów strategicznych w Chinach.
2. Polityka dotycząca niewolnictwa i handlu ludźmi
Choć firma Evolution Power Tools nie dysponuje odrębną polityką dotyczącą współczesnego niewolnictwa, nasze inne polityki korporacyjne obejmują aspekty, które mają na celu zapewnienie, że wszyscy pracownicy i współpracownicy z łańcucha dostaw są traktowani sprawiedliwie. Nasza polityka dotycząca etycznego handlu i praw człowieka określa obowiązki organizacji, naszych współpracowników i łańcucha dostaw. Ta polityka, jak również nasza polityka zgłaszania nieprawidłowości, wyznacza niezbędne kroki, które każda osoba w organizacji może podjąć w celu zwiększenia świadomości na temat wszelkich niezgodnych z prawem działań lub form współczesnego niewolnictwa. Polityki te podlegają corocznemu przeglądowi, są podpisywane przez zarząd i wydawane wszystkim obecnym i przyszłym pracownikom.
3. Obszary zwiększonego ryzyka
Raport Global Index Report z 2018 r. wskazuje, że rejon Azji i Pacyfiku jest drugim na świecie obszarem o najwyższym ryzyku wystąpienia aktów współczesnego niewolnictwa. Autorzy raportu szacują, że w 2016 r. w tym regionie ponad 24,9 mln osób dotkniętych było pewną formą współczesnego niewolnictwa. Choć pod względem częstości występowania współczesnego niewolnictwa w przeliczeniu na liczbę ludności Chiny zajmują dość niską pozycję wśród innych krajów w regionie, zdajemy sobie sprawę, że jako organizacja to właśnie na tym kraju powinniśmy skupić naszą uwagę.
4. Należyta staranność
Po ustaleniu wyższych obszarów ryzyka przeprowadzamy badanie należytej staranności w naszym łańcuchu dostaw i dziale operacyjnym, aby wykrywać wszelkie przypadki współczesnego niewolnictwa oraz sprawdzać, czy istnieją wystarczające środki kontroli. Wymagamy, aby wszyscy nasi obecni i przyszli dostawcy przeprowadzali kontrole należytej staranności przed zawarciem umowy, a następnie co dwa lata. Kontrole te mają formę audytów etyki pracy przeprowadzanych w imieniu firmy Evolution Power Tools przez upoważnione do tego strony trzecie. Poprzez kwestionariusz oceny dostawcy, kontrole w zakładzie oraz indywidualne i grupowe wywiady z pracownikami audyty te pozwalają ocenić zakład produkcyjny pod kątem określonych zasady etyki pracy. Zaliczają się do nich między innymi: uczciwe wynagrodzenie, odpowiednie godziny pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, praca dzieci oraz etyka biznesu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek aktów współczesnego niewolnictwa podejmujemy odpowiednie działania wyjaśniające i naprawcze, a audyty przeprowadzane są częściej w celu kontroli poprawy sytuacji.
5. Szkolenia
Z wyników naszych badań jasno wynika, że szkolenia zwiększające świadomość na temat współczesnego niewolnictwa przeprowadzane wśród naszych pracowników powinny stać się naszym kluczowym celem na rok 2020 i każdy kolejny. Dlatego zdecydowaliśmy się włączyć moduł szkoleniowy na ten temat do naszego corocznego obowiązkowego programu szkoleń dla pracowników. Dzięki temu nie tylko zwiększy się świadomość istnienia tego problemu, ale również nasi współpracownicy dowiedzą się, jak identyfikować wszelkie przypadki współczesnego niewolnictwa i kogo należy o tym poinformować.
6. Podejmowane środki
Zdajemy sobie sprawę, że współczesne niewolnictwo jest nieustającym problemem, dlatego będziemy regularnie sprawdzać skuteczność naszych działań mających na celu ograniczanie ryzyka w naszej organizacji i łańcuchu dostaw. Będzie to możliwe, gdy wszyscy pracownicy ukończą szkolenie na temat współczesnego niewolnictwa, a audyty etyki pracy będą przeprowadzane w fabrykach naszych partnerów produkcyjnych, którzy będą wdrażać niezbędne środki kontrolne.
 
Dyrektor generalny ponosi największą odpowiedzialność za wdrażanie standardów etycznych w firmie Evolution, ale wszyscy pracownicy Evolution są odpowiedzialni za przestrzeganie i utrzymywanie w mocy naszych określonych standardów etycznych, polityk i procedur.

Podpisano w imieniu zarządu firmy

Matthew Gavins
Dyrektor Generalny
Evolution Power Tools Ltd.