Polityka Prywatności — Evolution Elektronarzędzia Przejdź do treści

Polityka Prywatności

1. OGÓLNE INFORMACJE O TEJ POLITYCE
1.1) Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i usługami oraz za odwiedzenie naszej witryny. Prywatność naszych klientów jest dla nas ważna i chcemy, aby czuli się oni komfortowo z tym, jak wykorzystujemy i udostępniamy ich dane osobowe.
1.2) Niniejsza polityka określa, sposób w jaki firma Evolution Power Tools Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii przetwarza dane osobowe klientów, kiedy i w jakim celu są one gromadzone, wykorzystywane i ujawniane oraz w jaki sposób są chronione.
1.3) Na końcu niniejszej polityki znajdują się nasze dane kontaktowe, z których można skorzystać w razie ewentualnych pytań, w tym dotyczących sposobu aktualizacji danych osobowych, uzyskania do nich dostępu lub złożenia skargi.
1.4) Niniejsza polityka może ulegać zmianom, dlatego zachęcamy do okresowego sprawdzanie tej strony, w celu zapoznania się ze zmianami. Więcej informacji o zmianach w tej polityce można znaleźć w sekcji 10.

2. KIM JESTEŚMY
2.1) Evolution Power Tools Ltd. „Administratorem“ danych osobowych klienta jest osoba w naszej firmie, z którą klient wchodzi w interakcję lub której udostępnione zostały dane klienta. „Administrator“ to osoba, która decyduje, dlaczego i jak dane osobowe klienta mają być przetwarzane.
2.2) W braku odmiennej informacji zwroty „my“, „nasze“, „nas“ itp. w niniejszej polityce odnoszą się do osoby, która jest administratorem danych osobowych klienta.

3. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I W JAKI SPOSÓB
3.1) Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe klienta.
Dane osobowe udostępnione przez klienta: Są to dane osobowe, które klient przekazuje nam zupełnie dobrowolnie, podając je na naszych witrynach internetowych lub stronach w mediach społecznościowych lub kontaktując się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. Dane przekazywane przez klienta obejmują imię i nazwisko, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania), szczegóły zapytania oraz opinię o naszych produktach.
Gromadzone przez nas dane osobowe klienta: Możemy automatycznie gromadzić następujące dane osobowe: nasze serwery sieciowe standardowo zapisują dane przeglądarki i systemu operacyjnego klienta; strony internetowej, z której klient przechodzi na naszą witrynę internetową; stron, które klient odwiedza w naszej witrynie; daty wizyty oraz, ze względów bezpieczeństwa, np. w celu identyfikacji ataków na naszą stronę, adresu protokołu internetowego (IP) przypisanego klientowi przez dostawcę usług internetowych. Niektóre z tych danych zbieramy za pomocą plików cookie – więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji 8.2 „Pliki cookie“. Możemy również gromadzić wszelkie dane osobowe będące częścią profilu publicznego klienta w serwisie społecznościowym strony trzeciej, na których udostępnienie klient wyraził zgodę.
3.2) Szczegółowe informacje na temat celów, do których wykorzystujemy dane osobowe uzyskane z tych źródeł, oraz podstaw prawnych, na których opieramy się przy przetwarzaniu tych informacji, znajdują się w sekcji 4. Pozostałe postanowienia niniejszej polityki mają również zastosowanie do wszelkich danych osobowych uzyskanych przez nas z tych źródeł.

4. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE
4.1) Gdy klient wyraził zgodę. Możemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe klienta, jeśli wyraził na to zgodę, aby:
dostarczać broszury i inne materiały zamówione przez klienta,
kontaktować się z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty lub telefonu w celu przekazania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług firmy Evolution (więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Marketing“ poniżej).
4.2) Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych w dowolny z wyżej wymienionych sposobów. Więcej informacji na temat wycofania zgody można znaleźć w sekcji 7.4. 4.3) Gdy dane są wymagane do realizacji umowy zawartej z klientem. Możemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe klienta, jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z klientem lub do podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy, m.in. w celu:
przekazywania informacji dotyczących gwarancji i obsługi posprzedażowej,
umożliwienia świadczenia usług naprawczych przez osoby trzecie w naszych autoryzowanych punktach serwisowych.
4.4) Gdy przetwarzanie danych leży w interesie klienta. Możemy wykorzystywać dane osobowe klienta, aby skontaktować się z nim w celu przekazania pilnych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa lub wycofania produktu lub jeśli mamy uzasadnione powody by sądzić, że przetwarzanie danych osobowych klienta zapobiegnie poniesieniu przez niego potencjalnej szkody lub zmniejszy ryzyko jej poniesienia. Wykorzystywanie przez nas danych klienta w ten sposób leży w jego interesie.
4.5) Gdy jest to wymagane do wypełniania naszych zobowiązań prawnych. Będziemy wykorzystywać dane osobowe klienta w celu wypełniania naszych zobowiązań prawnych, w tym: (i) do identyfikacji klienta podczas kontaktu z nami oraz (ii) sprawdzenia poprawności jego danych, które przechowujemy.
4.6) Gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes. Możemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe klientów, jeśli jest to konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów jako firmy, czyli do:
analizy i profilowania w celu informowania o naszej strategii marketingowej oraz w celu poprawy i personalizacji doświadczeń klienta lub osoby odwiedzającej naszą stronę;
badania rynku w celu ciągłego ulepszania zapewnianych produktów i świadczonych usług;
administrowania naszymi witryami internetowymi oraz do celów wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, testowania i celów statystycznych;
działań marketingowych (innych niż te, na które wymagana jest zgoda klienta), np. w celu dostosowania komunikacji marketingowej lub wysyłania ukierunkowanych wiadomości marketingowych za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych platform stron trzecich;
zapobiegania oszustwom i innym działaniom przestępczym;
korespondencji i komunikacji z klientem;
lepszego rozumienia klienta lub osoby odwiedzającej naszą witrynę;
spełnienia prośby klienta w związku z przysługującymi mu prawami (np. jeśli klient poprosił nas, abyśmy nie kontaktowali się z nim w celach marketingowych, zapiszemy tę prośbę na naszych listach wykluczeń, aby móc ją spełnić);
zwiększania wydajności i dokładności lub wprowadzania innych ulepszeń naszych baz danych i systemów np. poprzez łączenie systemów lub konsolidację informacji na temat klienta, które są w posiadaniu naszym lub innych firm z naszej grupy;
ogólnego administrowania, w tym do zarządzania zapytaniami, skargami lub roszczeniami klienta, oraz do wysyłania klientowi wiadomości serwisowych.

5. GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW POZA EOG
5.1) Wszystkie dane udostępniane przez klienta mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Może mieć to miejsce, na przykład gdy zewnętrzny dostawca usług jest zarejestrowany w kraju nienależącym do EOG lub nasz serwer lub serwer naszego zewnętrznego dostawcy usług znajduje się okresowo w kraju spoza EOG. Kraje te mogą nie mieć podobnych przepisów dotyczących ochrony danych co Wielka Brytania.
5.2) Jeśli dane klienta przekazywane są w ten sposób poza EOG, podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby prawo do prywatności klienta nadal było chronione zgodnie z niniejszą polityką. Kroki te obejmują nałożenie zobowiązań umownych na odbiorcę danych osobowych lub dopilnowanie, aby odbiorca przystąpił do „międzynarodowych ram prawnych“, których celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
6.1) Jeśli zbieramy dane osobowe klienta, okres ich przechowywania zależy od wielu czynników, w tym od celu, dla którego wykorzystujemy te dane, oraz naszych zobowiązań wynikających z innych przepisów prawa.
6.2) Nie przechowujemy danych osobowych w formacie umożliwiającym identyfikację przez okres dłuższy niż jest to konieczne.
6.3) Możemy potrzebować danych osobowych klienta w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. W tym przypadku będziemy przechowywać dane osobowe klienta przez 7 lat od ostatniego wykorzystania tych danych osobowych w jeden ze sposobów określonych w sekcji 4 „Jak wykorzystujemy dane osobowe“.
6.4) Jedyne wyjątki od powyższego stanowią sytuacje, w których:
prawo wymaga, abyśmy przechowywali dane osobowe klienta przez dłuższy czas lub usunęli je wcześniej;
klient skorzysta z prawa do usunięcia danych (jeśli ma ono zastosowanie), a my nie musimy ich przechowywać w związku z którymś z powodów opisanych w sekcji 6, lub musimy usunąć dane zgodnie z prawem (więcej informacji w sekcji 7.6 „Usuwanie danych osobowych lub ograniczanie ich przetwarzania“).
W nielicznych przypadkach prawo zezwala nam na przechowywanie danych osobowych klienta przez czas nieokreślony, pod warunkiem że zastosujemy określone środki ochronne.

7. PRAWA KLIENTA
7.1) Prawa „osoby, której dane dotyczą“: Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych klientowi przysługuje szereg praw w odniesieniu do jego danych osobowych. W związku z niektórymi prawami możemy poprosić klienta o dane osobowe w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, w celu wyszukania jego danych osobowych. Z wyjątkiem rzadkich przypadków, klient powinien uzyskać od nas odpowiedź w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez nas tych danych lub, jeśli takie dane nie są wymagane, od daty otrzymania prośby klienta.
7.2) Dostęp do swoich danych osobowych. Klient może poprosić o kopię swoich danych, które przechowujemy. Może to zrobić, wysyłając e-mail lub pisząc do nas na adres podany na końcu niniejszej polityki.
7.3) Poprawianie i aktualizacja danych osobowych. Dokładność danych klienta jest dla nas ważna i pracujemy nad tym, aby ułatwić klientom przeglądanie i poprawianie ich danych, które przechowujemy. Do tego czasu prosimy o informowanie nas o zmianie nazwiska, adresu lub adresu e-mail lub o tym, że inne dane, które przechowujemy, są niedokładne lub nieaktualne. Aby to zrobić, należy skontaktować się z nami w dowolny sposób opisany na końcu niniejszej polityki.
7.4) Wycofanie zgody. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda klienta, jak określono w sekcji 4 „Jak wykorzystujemy dane osobowe“, klient może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami w sposób opisany na końcu niniejszej polityki. Jeśli klient chce wycofać swoją zgodę na otrzymywanie bezpośrednich wiadomości marketingowych, na które wcześniej wyraził zgodę, może to zrobić za pomocą naszego narzędzia do rezygnacji z subskrypcji. Jeśli klient wycofa swoją zgodę, wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych przed wycofaniem zgody jest nadal zgodne z prawem.
7.5) Sprzeciwienie się wykorzystywaniu przez nas danych osobowych. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w jakimkolwiek celu (lub celach) jest nasz prawnie uzasadniony interes biznesowy, jak określono w sekcji 4 „Jak wykorzystujemy dane osobowe“, klient może sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas jego danych osobowych do tych celów, wysyłając do nas wiadomość e-mail lub pisząc na adres podany na końcu niniejszej polityki. Do czasu zbadania sprawy zgodnie ze sprzeciwem klienta tymczasowo zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych do wszystkich celów, za wyjątkiem tych, do których na pewno możemy nadal przetwarzać dane osobowe. Jeżeli uznamy, że sprzeciw jest uzasadniony, zgodnie z prawami wynikającymi z przepisów o ochronie danych na stałe zaprzestaniemy wykorzystywania danych klienta do określonych celów. W przeciwnym razie przekażemy klientowi nasze uzasadnienie konieczności dalszego wykorzystywania jego danych. Klient może sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, a my automatycznie zastosujemy się do jego żądania. W razie takiego życzenia, prosimy skorzystać z naszego narzędzia do rezygnacji z subskrypcji.
7.6) Usuwanie danych osobowych lub ograniczanie ich przetwarzania. W określonych sytuacjach klient może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z naszych systemów, wysyłając e-mail lub pisząc do nas na adres podany na końcu niniejszej polityki. O ile nie istnieje powód, dla którego prawo zezwala nam na dalsze wykorzystywanie danych osobowych klienta, podejmiemy uzasadnione starania, aby spełnić jego prośbę.
Klient może również poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych w następujących sytuacjach:
Jeśli uważa, że przetwarzanie przez nas jego danych jest niezgodne z prawem.
Jeśli zgłosił sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych, a nasze dochodzenie jest w toku, lub jeśli wymaga od nas, abyśmy przechowywali dane w związku z postępowaniem prawnym.
7.7) Składanie skargi do brytyjskiego organu nadzorującego ochronę danych. Klient ma prawo złożyć skargę do Information Commissioners Office (ICO), jeśli ma obawy co do sposobu przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ICO.

8. BEZPIECZEŃSTWO / PLIKI COOKIE / LINKI / WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
8.1) Środki bezpieczeństwa, które wprowadzamy w celu ochrony danych osobowych. Evolution Power Tools Ltd stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych udostępnianych nam przez klientów i zarządzanych przez nas przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i udostępnieniem stronom trzecim. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwijającą się technologią. Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Choć dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klienta, nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa podczas przesyłania na naszą witrynę internetową, a wszelkie transmisje odbywają się na własne ryzyko klienta. Jeśli podaliśmy (lub jeśli klient wybrał) hasło, które umożliwia klientowi dostęp do konta, jest on odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Nie wolno nikomu udostępniać tego hasła.
8.2) Korzystanie z plików cookie. Korzystamy z tak zwanych wtyczek społecznościowych (przycisków) serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych przyciski te są domyślnie dezaktywowane, tzn. bez interwencji klienta nie będą one wysyłać żadnych danych do odpowiednich serwisów społecznościowych. Zanim klient będzie mógł skorzystać z tych przycisków, musi je aktywować poprzez kliknięcie. Pozostają one aktywne do momentu ich dezaktywacji lub usunięcia plików cookie. Więcej szczegółów na temat wykorzystywania przez nas plików cookie można znaleźć w sekcji 8.2 „Pliki cookie“. Po ich aktywacji tworzone jest bezpośrednie połączenie z serwisem danego serwisu społecznościowego. Zawartość przycisku jest następnie przekazywana z serwisu społecznościowego bezpośrednio do przeglądarki klienta i włączana do witryny internetowej. Po aktywacji przycisku serwis społecznościowy może pobierać dane, niezależnie od tego, czy klient podejmie interakcję z przyciskiem, czy nie. Jeśli klient jest zalogowany w serwisie społecznościowym, wizyta na naszej witrynie może zostać przypisana do konta w serwisie społecznościowym. Serwis społecznościowy nie może przypisać do konta wizyt na witrynach internetowych innych firm z naszej grupy, jeżeli nie zostaną na nich aktywowane odpowiednie przyciski. Jeśli klient ma konto w serwisie społecznościowym i nie chce, aby dane pobrane podczas wizyty na naszych witrynach zostały połączone z danymi na koncie w serwisie społecznościowym, musi wylogować się z danego serwisu przed aktywacją przycisków. Nie mamy wpływu na zakres danych, które są zbierane przez serwisy społecznościowe za pomocą ich przycisków. Polityki korzystania z danych serwisów społecznościowych zawierają informacje na temat celu i zakresu gromadzenia przez nie danych, sposobu ich przetwarzania i wykorzystywania, praw przysługujących użytkownikom oraz ustawień, które można stosować w celu ochrony prywatności.

9. MARKETING
9.1) Możemy zbierać informacje o preferencjach klienta, aby wysyłać mu bezpośrednie wiadomości marketingowe za pomocą poczty elektronicznej (w stosownych przypadkach), między innymi gdy klient:
dokona zakupu w naszym brytyjskim sklepie internetowym;
zarejestruje narzędzie przez internet;
prześle zapytanie za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie lub poprosi o telefon.
Będziemy przesyłać takie bezpośrednie wiadomości marketingowe tylko wtedy, gdy klient wyrazi zgodę na ich otrzymywanie.
9.2) Możemy kontaktować się z klientem za pomocą ukierunkowanych reklam wyświetlanych online w mediach i na platformach społecznościowych (obsługiwanych przez inne firmy), wykorzystując dane osobowe klienta. Możemy też wykorzystywać jego dane osobowe w celu dostosowania działań marketingowych, aby zwiększyć ich przydatność dla klienta, chyba że wyrazi on sprzeciw.
9.3) Co pewien czas możemy poprosić klienta o zaktualizowanie jego preferencji marketingowych, wysyłając prośbę o potwierdzenie, że klient zgadza się na dalsze otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych.
9.4) Klient ma prawo zrezygnować z wykorzystywania przez nas jego danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych w dowolny z wyżej wymienionych sposobów. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, można znaleźć w sekcji 7.4 „Wycofanie zgody“ oraz w sekcji 7.5 „Sprzeciwienie się wykorzystywaniu przez nas danych osobowych i automatycznemu podejmowaniu decyzji dotyczących klienta“ powyżej.

10. ZMIANY W TEJ POLITYCE
Możemy dokonywać okresowego przeglądu niniejszej polityki, a o wszelkich zmianach będziemy informować poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji na naszej witrynie internetowej i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty wysłania przez nas wiadomości e-mail lub od daty opublikowania przez nas zmienionych warunków na naszej witrynie internetowej, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej. Zalecamy regularne sprawdzanie zmian i przeglądanie niniejszej polityki podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Jeśli klient nie zgadza się z jakimkolwiek aspektem zaktualizowanej polityki, musi nas o tym niezwłocznie powiadomić i zaprzestać korzystania z naszych usług.

11. KONTAKT

WIELKA BRYTANIA
Koordynator ds. ochrony Evolution Power Tools:
Evolution Power Tools Ltd
Longacre Close
Holbrook Industrial Estate
Sheffield
S20 3FR

Telefon: +44 (0)114 251 1022

EUROPA
Koordynator ds. ochrony Evolution Power Tools:
Evolution Power Tools SAS
61 Avenue Lafontaine
33560
Carbon-Blanc
Bordeaux
Francja

Telefon: +33 (0)557 306 189

USA
Koordynator ds. ochrony Evolution Power Tools:
Evolution Power Tools LLC.
8363 Research Drive
Davenport
IA 52806.

Telefon: 866 EVO-TOOL